تغییر دنیا . . . !

        پیشرفت دنیا حاصل آدم های منطقی که وضعیت موجود را می پذیرند نیست، بلکه مدیون آدم های ساختارشکن است که می توانند خلاف منطق حاکم فکر کنند و تمام معادلات را بر هم زنند . . . !      
ادامه یادداشت

صد سال به از این سال ها

      با آرزوی سر آغازی نو و سرشار از شادی و موفقیت برای همه پارسیان این سرزمین اساطیری و تقدیر و سرنوشتی متفاوت برای ایران کهن از آنچه تا کنون گذشته همچون نگارش سال یک هزار و چهارصد هجری خورشیدی !        
ادامه یادداشت