تغییر دنیا . . . !

 

 

 

 

پیشرفت دنیا حاصل آدم های منطقی که وضعیت موجود را می پذیرند نیست، بلکه مدیون آدم های ساختارشکن است که می توانند خلاف منطق حاکم فکر کنند و تمام معادلات را بر هم زنند . . . !

 

 

 

اسماعیل توحید آملی گفت:
با این دیگاه بسیار موافقم چه اینکه در تمام طول زندگیم مشغول تغییر ساختارها بوده ام. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.