صد سال به از این سال ها

 

 

 

با آرزوی سر آغازی نو و سرشار از شادی و موفقیت برای همه پارسیان این سرزمین اساطیری و تقدیر و سرنوشتی متفاوت برای ایران کهن از آنچه تا کنون گذشته همچون نگارش سال یک هزار و چهارصد هجری خورشیدی !